Wanneer mag je afwezig zijn van school en wanneer niet?

Idealiter zit elke leerling elke dag op school.  Er kunnen echter heel wat redenen zijn waardoor een leerling er één of enkele dagen niet kan zijn.  Hij kan ziek zijn, naar een begrafenis of een huwelijk moeten gaan, voor de rechtbank moeten verschijnen, deelnemen aan een cultureel evenement,... 

Bij ziekte is het belangrijk om de dag zelf nog de school te verwittigen.  Andere afwezigheden worden steeds op voorhand gemeld aan de school.  Voor bepaalde afwezigheden is er vooraf toestemming van de directie nodig. 

In de tabel ziet u welke afwezigheden allemaal gewettigd kunnen worden, al dan niet met voorafgaande toestemming van de directie.  De code in de laatste kolom is de code die de school in haar register van de aan- en afwezigheden gebruikt.
 

Lager onderwijs Secundair onderwijs Code
Afwezigheden omwille van een persoonlijke reden (mits akkoord van de directie), bijvoorbeeld voor de begrafenis van een vriend/vriendin van de leerling Idem lager onderwijs P
Afwezigheden omwille van rouwperiode bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad of van personen die onder hetzelfde dak wonen
(mits akkoord van de directie)
Idem lager onderwijs Q
Alle vormen van opvang en begeleiding van leerlingen die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen tijdelijk de les niet kunnen bijwonen, bv omwille van een time-out1
(mits akkoord van de directie)
Alle vormen van opvang en begeleiding van leerlingen die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen tijdelijk de les niet kunnen bijwonen, bv owv een verblijf bij een zorgboer, time-out1 (mits akkoord van de directie) O
Afwezigheden die van rechtswege gewettigd zijn bv. een familieraad, een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling (zonder beperking qua graad van verwantschap), de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank, maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming, de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht, het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische e godsdienst).
(mits voorlegging - naargelang het geval - van een verklaring van de ouders of een officieel document)

En

Afwezigheden als topsportbelofte omwille van het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging aan sportieve manifestaties (maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar, mits voorleggen document van unisportfederatie.) Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is.

Afwezigheden die van rechtswege gewettigd zijn bv. een familieraad, een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling (zonder beperking qua graad van verwantschap), de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank, maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming, de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht, het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische e godsdienst).
(mits voorlegging - naargelang het geval - van een verklaring van de ouders of een officieel document)
R
Afwezigheden wegens ziekte van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen of minder met een verklaring van de ouders (maximaal 4 keer per schooljaar en niet in de week voor/na schoolvakantie)   Afwezigheden wegens ziekte van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen of minder met een verklaring van de ouders (maximaal 4 keer per schooljaar en niet: - tijdens examenperiodes - bij afwezigheden tijdens evaluatiemomenten buiten examenperiodes indien de instelling bepaalt dat voor dergelijke afwezigheid een attest uitgereikt door een arts is vereist -in de week voor/na schoolvakantie) Z
Afwezigheden wegens ziekte gewettigd door een medisch attest uitgereikt door een arts2 Idem lager onderwijs D
Niet gebruikt in lager onderwijs Afwezigheden omwille van tijdelijke of definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel T
Afwezigheden owv revalidatie tijdens de lestijden, voor een behandeling na ziekte of ongeval of een behandeling van een stoornis (mits toestemming van de directie, een verklaring van de ouders, een medisch attest en advies van het CLB, een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker)   Afwezigheden owv revalidatie tijdens lesuren, voor een behandeling na ziekte of ongeval of een behandeling van een stoornis (mits toestemming van de directie, een verklaring van de ouders, een advies van het CLB en een medisch attest (igv. ziekte/ongeval) of samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker (igv. stoornis))    H
Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de directie  Afwezigheden in het kader van topsportstatuut A of B, topcultuurstatuut A of B, of ballet (mits voorgelegde bewijstukken) C
Afwezigheden als niet-topsportbelofte omwille van actief deelnemen in het kader van individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging aan culturele en/of sportieve manifestaties (mits akkoord directie) Niet gebruikt in secundair onderwijs (zie code P) S
Afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners (onder bepaalde voorwaarden) Niet gebruikt in secundair onderwijs V
Niet gebruikt in lager onderwijs Afwezigheden omwille van spreiding van een opleiding Se-n-Se over het dubbele van de gebruikelijke studieduur. Dit om opleiding en werk makkelijker combineerbaar te maken. G
Niet gebruikt in lager onderwijs Afwezigheden omwille van spreiding van een module van de opleiding verpleegkunde HBO over het dubbele van de gebruikelijke studieduur. Dit om tegemoet te komen aan de specifieke opleidingsbehoeften van bepaalde doelgroepen. Op de (halve) dagen afwezigheid, kunnen voor de leerlingen andere activiteiten, bv. VDAB-begeleiding, worden voorzien.  G
Niet gebruikt in lager onderwijs Afwezigheden omwille van spreiding van het lesprogramma over meerdere schooljaren voor een leerling die wegens ziekte, handicap of ongeval het geheel van de vorming van een bepaald leerjaar niet binnen één schooljaar kan volgen. De klassenraad staat een dergelijke spreiding toe onder uitzonderlijke omstandigheden. G
Laattijdig aankomen Idem lager onderwijs L
Problematische afwezigheden
(B staat voor begeleiding) 
Idem lager onderwijs B
Niet gebruikt in lager onderwijs Registratie van leerlingenstages in het voltijds gewoon en buitengewoon SO (cf. aanwezigheidsregister en registratiefiche van de leerling). Andere vormen van werkplekleren - naast stages - worden buiten beschouwing gelaten. W
Niet gebruikt in lager onderwijs Problematische afwezigheden in component werkplekleren van voortraject, brugproject of bij arbeidsdeelname F
Niet gebruikt in lager onderwijs Component werkplekleren wordt niet ingevuld omwille van een gebrek aan een passend aanbod M
Niet gebruikt in lager onderwijs Component werkplekleren wordt niet ingevuld door manifeste onwil of tegenwerking van leerling of ouders K

1 Worden beschouwd als time-outprojecten in het lager onderwijs: stop4/7-project en kids on track

2 Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Dixit-attesten, geantedateerde attesten en attesten die niets met de medische toestand van de leerling te maken hebben, worden geregistreerd met code B.

Indien de afwezigheid niet gewettigd kan worden, spreken we van een problematische afwezigheid en zal de school nagaan waarom de leerling afwezig was en of hier iets rond gedaan moet worden. 

Indien een leerling afwezig is zonder een geldige reden, dan zet dit een heel proces van opvolging door school, CLB en eventuele externe actoren in gang.  Meer uitleg over deze opvolging

Meer informatie vindt u in de brochure `Doktersbriefje nodig
Download de vertaling van de brochure in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Pools, Russisch, Kroatisch, Turks en Arabisch.

of in de volgende omzendbrieven:

Meer weten zie bron:  wetwijs